187 Strassen Bande Tabak - I Love Hamburg #040 - 200g